Bảo, Nguyễn Quốc. 2018. Các Yếu Tố Ngẫu Nhiên Trong Phân Tích Tác động Va Tàu Vào Trụ Cầu Thái Hà. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (4), 14-22. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(4)-02.