Board, Editorial. 2016. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 10 (4), 1-2. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1191.