Anh, Nguyễn. 2017. “Trường Đại Học Xây Dựng Tham Gia Giải Pháp Cải Thiện Môi Trường, Khắc Phục Sự Cố Tại Công Ty Formosa Hà Tĩnh (FHS”). Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 122-23. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1187.