Board, Editorial. 2015. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 9 (4), 5-6. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1185.