Board, Editorial. 2017. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 11 (3), 1-2. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1181.