Board, Editorial. 2018. Mục Lục. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 12 (4), i-ii. https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1179.