Hạ, Trần. 2018. Làm Giàu Oxy Qua Các đập Tràn Trên Hồ Yên Sở. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN 3 (2). https://stce.huce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1087.