CHUONG, L.; NHAT, D.; NANG, T.; DUNG, N. Phân tích động học, động lực học thiết bị lắp dựng tấm tường bê tông nhẹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 2, p. 43-49, 17 abr. 2018.