PHU, N.; CHUONG, V.; HUNG, D.; DUAN, N. Ứng dụng điểm ảnh xác định chuyển vị của kết cấu trong quá trình thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 2, p. 24-30, 17 abr. 2018.