NHU THAO, D.; BINH, L.; PHUONG, T.; HIEP, N.; CHINH, T.; CUONG, N. Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 2, p. 18-23, 17 abr. 2018.