HỌC, T. Đề xuất thuật toán lai ghép điều hòa nhân lực trong tiến độ dự án. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 11, n. 3, p. 72-76, 31 out. 2017.