THÀNH, L. Giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư công trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 11, n. 3, p. 66-71, 30 out. 2017.