ĐÔNG, P. Thí nghiệm xuyên tĩnh và ứng dụng trong phân tích nền đất yếu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 11, n. 3, p. 42-49, 27 out. 2017.