QUÝ, N.; NAM, V. Nghiên cứu sử dụng Nano-Silica thay thế Silica-fume hạn chế co nội sinh trong bê tông cường độ cao. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 11, n. 3, p. 30-35, 27 out. 2017.