LIÊN, T.; KHIÊM, N.; ĐỨC, N. Phân tích dao động cưỡng bức của dầm Timoshenko bằng vật liệu FGM có nhiều vết nứt. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 11, n. 3, p. 10-19, 27 out. 2017.