BOARD, E. Table of Contents. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 4V, 24 nov. 2023.