THUẬT, ĐINH V.; LONG, N.; HƯNG, ĐẶNG V. Xác định tải trọng cầu trục tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-3. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 66-78, 25 fev. 2024.