HÀ, N. B.; BẢO, N. Q.; DANH, L. B.; QUANG, V. T. Ảnh hưởng của từ biến trong dầm thép liên hợp với bản bê tông Geopolymer. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 1-12, 26 fev. 2024.