HÙNG, T. Q.; LỘC, L. T.; NGHĨA, T. T.; NHÂN, N. T.; DŨNG, L. X.; HIẾU, B. Q. Lý thuyết và thực nghiệm xác định trạng thái ứng suất trước cho mái vòm cáp bốn thanh nén. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 79-91, 26 fev. 2024.