TRUNG, L.; ANH, V.; QUANG, N. Phân tích khung thép có liên kết nửa cứng phi tuyến chịu tải trọng lặp thay đổi lặp. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 26-40, 26 fev. 2024.