TRẦM, B. V.; QUYỀN, N. V.; DƯỠNG, L. V.; THOẠI, V. V. Phân tích động lực học thiết bị nâng do Việt Nam chế tạo lắp trên tàu khảo sát môi trường biển. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 143-155, 26 fev. 2024.