DANH, N.; NGHIÊM, ĐOÀN; QUY, P.; LAN, N.; HIẾU, N.; CườngN. H. Phân tích tĩnh phi tuyến hình học và vật liệu cấu kiện dầm-cột ống thép tròn nhồi bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 18, n. 1V, p. 13-25, 26 fev. 2024.