DŨNG, L. N.; QuỳnhB. D.; TrọngT. Đình; DũngN. V.; DựT. X.; AN, H. T.; ĐiệpL. V.; NgọcB. Đình. Nghiên cứu giải pháp đánh giá ô nhiễm không khí khu vực khai thác mỏ đất đắp bằng dữ liệu Sentinel-5P Tropomi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 1V, p. 62-74, 28 fev. 2023.