THUẬT, ĐINH V.; TOÀN, T. Q. Xác định tải trọng gió tác dụng lên nhà công nghiệp một tầng theo EN 1991-1-4 và so sánh với TCVN 2737:1995. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 3V, p. 100-115, 24 ago. 2023.