DANH, L. B.; TuấnN. Q.; HòaP. D.; TùngK. Đăng. Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử nén của mẫu bê tông chất lượng siêu cao sử dụng thành phần cốt liệu ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 11-23, 29 dez. 2022.