LÃNH, N. C. Đánh giá tổng kết 30 năm quy hoạch phát triển mô hình khu công nghiệp ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 4V, p. 149-161, 1 nov. 2022.