MINH, P. V. Nghiên cứu giải pháp thiết kế thiết bị thi công cọc đá trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 46-56, 29 dez. 2022.