QUANG, V. N.; HÀ, N. V.; CHIỀU, V. ĐÌNH. Xây dựng hệ thống quan trắc chuyển dịch và cảnh báo sớm sử dụng kỹ thuật GNSS-RTK. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 1V, p. 134-146, 28 fev. 2023.