TÍN, H. X.; THẮNG, ĐỖ ĐẠI; LONG, N. M. Ứng xử nén lệch tâm của cột bê tông cốt thép bị ăn mòn được gia cường bằng tấm sợi các-bon. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 17, n. 1V, p. 24-41, 28 fev. 2023.