HOÀNG YẾN, P. T.; HUYỀN, V. T.; THÀNH, N. T. Nghiên cứu ứng dụng mặt hyperboloid một tầng tròn xoay trong thiết kế đồ án kiến trúc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 4V, p. 116-132, 1 nov. 2022.