Thắng Đỗ Q.; VũN. H.; TuyểnV. V. Đánh giá độ bền dọc của tàu container khi bị tàu đâm va. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 181-205, 29 dez. 2022.