HẰNG, H. T.; CHIỀU, V. ĐÌNH; DŨNG, L. N.; HUYỀN, N. T.; QUANG, V. N.; HIẾU, D. C. Nghiên cứu ứng dụng máy bay không người lái trong xác định kích thước và thể tích bể chứa nổi. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 3V, p. 7-20, 29 jul. 2022.