BÌNH, L. T.; CƯỜNG, N. H.; LONG, N. M. Khảo sát thực nghiệm ứng xử chọc thủng của liên kết sàn bê tông ứng suất trước – cột CFT sử dụng chi tiết liên kết dạng bản. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 2V, p. 14-29, 30 maio 2022.