SƠN, P.; KHOA, B. ĐĂNG; ANH, T. L.; HÒA, P. M.; THƯ, N. T. A. Phân tích tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp xây dựng tại TPHCM. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN, v. 16, n. 5V, p. 125-138, 29 dez. 2022.