HÙNG, L. V.; THÀNH, L. T.; TUẤN, N. V. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cường độ cao sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 6V, p. 146-157, 17 nov. 2021.