HÒA, P. D.; HùngT. V.; THẮNG, P. B.; HẰNG, N. T. N. Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 7V, p. 1-12, 22 nov. 2021.