ĐẤU, V. ĐÌNH. Hiệu quả của đá bazan và cát nghiền mịn trong cường độ bê tông. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 6V, p. 35-48, 17 nov. 2021.