DŨNG, L. N.; TRỌNG, T. ĐÌNH; CHIỀU, V. ĐÌNH; QUỲNH, B. D.; HẰNG, H. T.; HIỂU, D. C.; HUY, N. ĐÌNH. Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn đường đê Xuân Quan, Hà Nội. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 7V, p. 131-142, 22 nov. 2021.