DƯƠNG, T. T.; HUY, N. Q.; ANH, P. H. Tối ưu tiết diện ngang kết cấu dàn theo điều kiện bền và chuyển vị bằng thuật toán Rao. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 15, n. 5V, p. 69-78, 31 out. 2021.