BOARD, E. Mục lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 14, n. 4V, p. i-ii, 29 set. 2020.