BOARD, E. Mục lục. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 14, n. 3V, p. i-ii, 27 jul. 2020.