CHI, L. T. P. Hình học Fractal và tính chất tự đồng dạng thể hiện trong kiến trúc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 4, p. 115-124, 31 maio 2018.