TÙNG, V. S.; CƯỜNG, B. H. Ổn định tổng thể của dầm thép với dạng tiết diện chữ I hai bụng tổ hợp hàn có hai trục đối xứng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 4, p. 51-57, 31 maio 2018.