BẢO, N. Q. Các yếu tố ngẫu nhiên trong phân tích tác động va tàu vào trụ cầu Thái Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 12, n. 4, p. 14-22, 31 maio 2018.