HẠ, T. Làm giàu oxy qua các đập tràn trên hồ Yên Sở. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, v. 3, n. 2, 27 abr. 2018.