Thien An, V., & Hao, C. (2018). Ảnh hưởng của thạch cao phốt pho đến các tính chất cơ lý của xi măng poóc lăng PC40. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 98-103. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-15