Hau, P., & Chinh, V. (2018). Nghiên cứu đánh giá tổn thất mỏi của kết cấu mô đun thượng tầng bể chứa nổi trong trạng thái khai thác ở vùng biển Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 65-73. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-10