Trung, N., & Toi, P. (2018). Nghiên cứu, đề xuất suất tiêu thụ điện năng cho văn phòng làm việc: Ap dụng tính toán cho văn phòng làm việc tại Hà Nội. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 59-64. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-09