Dat, C. (2018). Nghiên cứu kết hợp công cụ GIS và phần mềm HEC-RAS trong bài toán lan truyền sóng vỡ đập. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 50-58. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-08