Chuong, L., Nhat, D., Nang, T., & Dung, N. (2018). Phân tích động học, động lực học thiết bị lắp dựng tấm tường bê tông nhẹ. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (TCKHCNXD) - ĐHXDHN, 12(2), 43-49. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(2)-07